Service

Bibliotheek aan huis

Voor wie?

boek_aan_huis_service_nieuwsflitsDe dienstverlening van de Bibliotheek aan huis richt zich op inwoners van de gemeente Dalfsen die door een (tijdelijke) handicap, door ziekte of ouderdom niet (meer) in staat zijn zelf naar de bibliotheek te komen. Ook de afstand naar de bibliotheek kan een belemmering zijn om zelf de bibliotheek te bezoeken.
Bibliotheek aan huis richt zich niet op bewoners van de verzorgings- en verpleegtehuizen in de gemeente Dalfsen.

Hoe werkt de Bibliotheek aan huis?

De werkwijze is, dat bij iedere lezer thuis gemiddeld één maal per drie weken boeken worden geruild. Dit gebeurt op een in onderling overleg vastgesteld tijdstip door steeds dezelfde vrijwilliger.
De vrijwilliger komt eerst een keer langs voor een kennismakingsbezoek om de belangstelling van de lezer te peilen en verstrekt informatie over de werkwijze van de dienst.

Wat kost het?

De lezer betaalt het normale contributiebedrag en ontvangt een lidmaatschapskaart van de bibliotheek. Er worden verder geen extra kosten in rekening gebracht.

Interesse?

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de Bibliotheek in uw woonplaats. U kunt ook contact opnemen met:
Dalfsen (0529-432413). Nieuwleusen (0529-481227), Lemelerveld (0572-371928), Hoonhorst (), Oudleusen (0529-471567) of mailen: .

Gebruikersvoorwaarden


Iedereen kan zich laten inschrijven als lezer. Vanaf 18 jaar is contributie verschuldigd. Minderjarigen die zich hebben laten inschrijven en objecten (boeken, tijdschriften, audio visuele media(avm)) in leen hebben ontvangen worden geacht te hebben gehandeld met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger.

Het inschrijfbewijs is persoonlijk en blijft eigendom van de bibliotheek. Bij verlies van het bewijs dient men de bibliotheek hiervan in kennis te stellen en een duplikaat te kopen. Indien men niet langer als gebruiker ingeschreven wenst te zijn, wordt men vriendelijk verzocht de bibliotheek twee maanden voor het einde van het contributiejaar hiervan mondeling, schriftelijk of via de website in kennis te stellen. Hiermee besparen we onnodige kosten zoals het aanmaken van een acceptgiro. Als u in de gelegenheid bent kunt u uw inschrijfbewijs inleveren, ook als dit niet meer geldig is. Na het eerste jaar lidmaatschap mag men op elk moment opzeggen met een termijn van één maand.

Alleen op vertoon van een geldig inschrijfbewijs kunnen objecten worden geleend. Men heeft het recht om 10 materialen tegelijk te leen te hebben. Bij het lenen van objecten overtuige men zich van de goede staat ervan.
De gebruiker is aansprakelijk voor iedere beschadiging of verontreiniging die bij het terugbrengen wordt geconstateerd.
De kosten voor herstel of evt. vervanging worden op de lener verhaald. Dit ter beoordeling van de bibliotheekmedewerker.
Een tas, om de boeken in te vervoeren, is verplicht.
De bibliotheek is niet aansprakelijk voor beschadiging van apparatuur van de lener door geleende avm.

Uitgeleende of niet aanwezige objecten kunt u reserveren of in andere bibliotheken aanvragen. 
Via de catalogus zoekt u het door u gewenste boek (of andere bibliotheekmateriaal) en als u de de knop 'Reserveren' ziet, kunt u dat boek reserveren door de hele vervolgprocedure te doorlopen. 
U ontvangt bericht zodra het materiaal voor u klaarstaat in uw bibliotheek. Het wordt dan gedurende een periode van tien dagen voor u vastgehouden.

De uitleentermijn voor alle objecten is drie weken, maar verlengen van die termijn is in de meeste gevallen vrijwel onbeperkt mogelijk.
De uitleentermijn wordt niet verlengd in deze situaties:
• Het materiaal is gereserveerd voor een andere lener van de bibliotheek.
• Het materiaal is van een andere bibliotheek, die voor het onderling uitlenen tussen bibliotheken uitleentermijnen en boetebedragen hanteert. Als de uitleentermijn van die andere bibliotheek overschreden is of gaat worden, kunnen wij het niet meer aan u uitlenen.

Verlengen van de uitleentermijn
Via internet, in de bibliotheek via de zelfbedieningsautomaten, de balie of telefonisch kunt u de verlenging regelen. Via internet en de zelfbediening is twee keer verlengen het maximum, daarna wordt gevraagd om het op een andere manier (via een medewerker van de bibliotheek) te (laten) verlengen. Ook dan geldt nog steeds dat als de uitzonderingssituaties niet van toepassing zijn, u het materiaal weer mee kunt nemen.
Zo kunt u al onze materialen dan ook geruime tijd tot uw beschikking houden.

Let op de retourdatum
Op uw bon staat de inleverdatum vermeld. Let bij verlengingen ook altijd op de gewijzigde inleverdatum.
Houdt u de materialen langer dan de (verlengde) uitleentermijn in huis dan bent u leengeld per uitleendag verschuldigd.
Er kan gebruik gemaakt worden van een inleverattentie (instellen via Mijn bibliotheek).
Aan het niet verschijnen hiervan kunnen geen rechten worden ontleend.
Als de uitleentermijn ruim overschreden is en wanneer men na twee schriftelijke aanmaningen nog niet heeft gereageerd, is de bibliotheek gerechtigd een vervangend exemplaar aan te schaffen en zullen de kosten die hiermee gemoeid zijn, in rekening worden gebracht. Voldoening op deze kosten ontslaat de gebruiker niet van zijn verplichting om de bedragen die hij op grond van bovengenoemde boetebepaling is verschuldigd te betalen.
In alle gevallen blijft de lener zelf verantwoordelijk voor het tijdig inleveren van de materialen en is er geen beroep mogelijk op het niet werken van de verlengmogelijkheid of het niet ontvangen van de inleverattentie.
.
Adreswijzigingen dienen zo spoedig mogelijk aan de bibliotheek te worden doorgegeven. Bij verhuizing kan men het lidmaatschap opzeggen en eventuele resterende contributie wordt teruggestort. Men kan zich dan opnieuw inschrijven in de bibliotheek van de nieuwe woonplaats.
Aanbevelingen van het dienstdoend personeel van de bibliotheek dienen te worden opgevolgd. Het personeel heeft het recht bezoekers te vragen het geleende en het inschrijfbewijs te tonen. De bibliotheekmedewerker heeft het recht bij het niet nakomen van dit reglement, degene die in gebreke blijft uit te sluiten van het gebruik van de bibliotheek.
Het is niet toegestaan te roken en meegebrachte etens- of drinkwaren te nuttigen. Dieren mogen niet mee naar binnen.
Het gebruik van een mobiele telefoon kan hinderlijk zijn; wij vragen u dit zoveel mogelijk te beperken. In de bibliotheek dient men zich ordelijk te gedragen. Bij overtreding van het reglement kan de bibliotheekmedewerker u tijdelijk dan wel definitief uitsluiten van het gebruik van de bibliotheek.

Uw financiële registraties
In ons bibliotheeksysteem houden we uw financiële registraties bij. Contributies, leengelden, te-laat-gelden, prints in de bibliotheek, het wordt geregistreerd op uw ledenpas. Uw betalingen ook. Elk moment is het mogelijk om hierin inzicht te krijgen door in te loggen op het systeem.
U kunt een tegoed op uw pas zetten, zodat de betalingen automatisch van dat tegoed worden afgetrokken. Dat betekent dat u niet telkens voor een klein bedrag apart hoeft te betalen via de betaalautomaat, een medewerker of via Ideal.
Ook kunt u in beperkte mate een schuld opbouwen. U hoeft in dat geval ook niet voor elk klein bedrag te betalen, maar kunt een aantal kleine bedragen in één keer voldoen. Deze mogelijkheid hebben we echter wel gelimiteerd, omdat kleine bedragen anders ongemerkt toch te hoog zouden kunnen oplopen en dat is niet wenselijk. Zeker bij jeugdpasjes willen we dat graag zoveel mogelijk voorkomen.
U mag maximaal € 5 schuld opbouwen (contributiebedragen zijn hiervan uitgezonderd). Bij overschrijding van dat bedrag wordt uw pas grotendeels geblokkeerd en kunt u niet meer ongehinderd gebruik maken van de diensten van de bibliotheek. Op dat moment zult u eerst uw openstaande bedragen moeten betalen.
Als de bedragen langer dan drie maanden openstaan, dan gebeurt hetzelfde: u wordt gemaand om uw openstaande bedragen te voldoen en u kunt dan niet optimaal gebruik maken van de bibliotheek, tot u de schuld hebt ingelost.

Alles betaald?
Een effect van deze limieten kan zijn dat u geconfronteerd wordt met een melding dat u eerst moet betalen, daaraan gehoor geeft en even later ziet dat er nog een bedrag betaald moet worden.
Een voorbeeld: u hebt 10 boeken thuis, waarvan de uitleentermijn overschreden is. U besluit te verlengen via internet en elk boek geeft € 1 te-laat-geld aan. Het bibliotheeksysteem verlengt de eerst vijf boeken en registreert € 5 op uw pas. Op dat moment is de limiet bereikt en komt er een melding dat er betaald moet worden, vóórdat de volgende vijf boeken een nieuwe uitleentermijn krijgen.
Stel dat u op dat moment met Ideal € 7,50 betaalt, dan wordt op dat moment de blokkade weer opgeheven en kunt u de andere vijf boeken ook verlengen, maar dat levert dan opnieuw registratie van € 5 te-laat-geld op uw pas op. Omdat u met Ideal extra betaald heeft, wordt er direct € 2,50 van uw schuld afgetrokken. U houdt in dit voorbeeld een restschuld van € 2,50 op uw pas.
Maar mogelijk dacht u bij de eerste melding dat alles wat er betaald zou moeten worden compleet gepresenteerd zou worden en u na de afhandeling daarvan met een schone lei zou kunnen beginnen.
 

 
In het gebruikersreglement worden de rechten en plichten van de bibliotheek en de bibliotheekleden beschreven.

 Het volledige gebruikersreglement 

 Uitleenvoorwaarden & Tarieven 

 Klachtenregeling 

 

Lidmaatschap van de bibliotheek

Via deze link kun je direct online inschrijven en afrekenen met iDeal.
Bij het inschrijven aan de balie in de bibliotheek vragen we je naar een aantal gegevens en een legitimatie. We vragen je ook of je de contributie via incasso wilt betalen. Dit kan jaarlijks en per 1 januari 2019 ook maandelijks voor €4 per maand. 

Je kunt je lidmaatschap maandelijks opzeggen. Opzeggen is natuurlijk geen enkel probleem, ook al vinden we het jammer dat je weggaat. Voor een klein bedrag per maand heb je toegang tot de collectie van heel Nederland, maar je steunt ons ook in ons werk.

Wil je opzeggen? Dan kan bij de balie of via het contactformulier met het onderwerp 'Lidmaatschap'. Vermeld daarbij je naam, lidmaatschapsnummer en reden van opzeggen. We maken het dan voor je in orde.

Opgezegd, hoe gaat het nu verder?

Je kunt op ieder moment opzeggen met een opzegtermijn van een maand. De maand waarin je opzegt is de laatste maand waarin er nog geld wordt afgeschreven. De daaropvolgende maand is de laatste maand waarin je kunt lenen.

Twee voorbeelden ter illustratie:

  • Zeg je op 30 december op, dan is de afschrijving van omstreeks 20 december de laatste afschrijving. Je kunt in januari nog lenen.
  • Zeg je op 8 januari op, dan zal er omstreeks 20 januari nog een laatste keer worden afgeschreven. Je kunt in februari ook nog lenen.

Betaal je niet per maand, maar per jaar? Dan kun je jouw lidmaatschap na het eerste jaar vrij opzeggen.

Begin je ons te missen? Word dan gewoon weer lekker lid! Je kunt op ieder moment starten of stoppen met het lidmaatschap. Hopelijk tot ziens!

Alle leden van de bibliotheek kunnen ervoor kiezen om het abonnementsgeld te betalen via een machtiging (incasso). Het incasso van het lidmaatschap houdt in dat het lidmaatschap van dat betreffende jaar automatisch van je rekening wordt geïncasseerd. Je krijgt eenmalig een paraplu cadeau als je nu overstapt. Je wordt verzocht adreswijzigingen zo spoedig mogelijk door te geven.
Als je lenerspas vermist is, kun je een duplicaat kopen voor € 3,50. Je krijgt dan een nieuw lenersnummer en de oude pas wordt geblokkeerd. Kom hiervoor naar de bibliotheek, dan wordt dit direct voor je geregeld.
Via Mijn bibliotheek kun je ook zelf direct je vermiste pas blokkeren, om te voorkomen dat iemand anders er gebruik van kan maken.
Stel je bibliotheek op de hoogte als je (e-mail)adres wijzigt. Dan blijf je altijd op de hoogte van bibliotheekberichten, bijvoorbeeld als er een gereserveerd boek voor je klaar staat om opgehaald te worden.

Veranderingen in je persoonlijke gegevens kun je voor een deel zelf aanpassen in Mijn Bibliotheek.
Als je bent ingelogd, kun je onder andere je eigen e-mailadres aanpassen.
Voor een aantal andere wijzigingen, zoals adres- of naamswijzigingen, kunt u gebruik maken van het contactformulier of dit melden bij een volgend bezoek aan je bibliotheek.

Kinderkunstuitleen

kinderkunstuitleenIn de bibliotheek van Nieuwleusen kunt u kinderkunst lenen.
Zo'n 100 ingelijste posters van afbeeldingen uit prentenboeken kunnen worden geleend, samen met het boek waar de afbeelding instaat.
De poster is zonder glas en dus kindvriendelijk en wordt voor een periode van 9 weken uitgeleend (tezamen met het bijbehorende boek) in een tekenmap.
De posters staan in een vrachtauto met aanhanger en worden alleen uitgeleend in deze bibliotheek aan de personeelsbalie en dienen hier ook weer te worden ingeleverd.

Voor meer informatie:  

Overstappen

Ben je al lid van de Bibliotheek, maar wil je overstappen op maandelijks betalen? Dan ben je hier aan het goede adres! Vul onderstaand formulier in, dan gaan we het verder regelen.

Overstappen kan altijd en is kosteloos. Het maandabonnement gaat pas in op het moment dat je huidige abonnementsperiode afloopt. De afloopdatum is terug te vinden in Mijn Bibliotheek onder Mijn gegevens.Om het abonnement in orde te maken hebben we je volledige 18 tekens tellende IBAN-nummer nodig. Klik hier om jouw IBAN-nummer te berekenen.

In verband met verwerking van persoonlijke gegevens dient akkoord te worden gegaan met ons privacystatement.

(Velden met een * zijn verplicht)

Meer artikelen...