De vrijwilligersraad

De vrijwilligersraad

Liesbeth Veenbaas (algemeen lid), Rolf Robbe (voorzitter) en Harmen Jansen (secretaris) vormen samen sinds 2021 de Vrijwilligersraad. Alle drie werken zij al enige jaren zelf als vrijwilliger in de bibliotheek. Liesbeth als Taalcoach en bij het Infopunt, Rolf als begeleider van Taalcoaches en Harmen bij de Bibliotheek en Het Infopunt. Vol enthousiasme werken zij aan een prettige tijd voor alle vrijwilligers die werken bij Bibliotheek Dalfsen.

Het werk van de Vrijwilligersraad

De bibliotheek is voor een groot deel een vrijwilligersorganisatie. De vrijwilligers dragen bij aan het realiseren van de missie van de bibliotheek. De rol van de vrijwilliger is recent verschoven van hulpuitvoerder van werkzaamheden naar iemand die de eigen expertise inzet in het vrijwilligerswerk.

De belangen van de vrijwilligers worden behartigd door de vrijwilligersraad. De vrijwilligersraad en de directeur willen samen de doelen van de bibliotheek op een verantwoorde manier helpen te bereiken, passend bij de daaraan gestelde randvoorwaarden. Met andere woorden: het vormgeven aan de missie en visie van de bibliotheek door het realiseren van het strategisch plan en de rol die vrijwilligers daarin spelen.

De vrijwilligersraad is een officiële vertegenwoordiging van de vrijwilligers en onderdeel van de bibliotheekorganisatie. De aanpak is er primair op gericht om de binding tussen bibliotheek en vrijwilligers te bevorderen en hun belangen te behartigen. De vrijwilligersraad onderhoudt daartoe regelmatig contact met de vrijwilligers om op de hoogte te blijven of te komen van alles wat hun functioneren zou kunnen verbeteren. Ook denkt de vrijwilligersraad mee met de directeur over het reilen en zeilen van de bibliotheek en de rol van de vrijwilligers daarin: wat doen zij, waarom en waarom op die manier? De vrijwilligersraad legt van dit overleg verantwoording af aan de vrijwilligers. Ook is het een belangrijke taak van de vrijwilligersraad om de directeur met raad en zo nodig daad ter zijde te staan in het beleid t.a.v. de vrijwilligers.

Bij de uitoefening van zijn taak heeft de vrijwilligersraad de volgende rollen:

  • De vrijwilligersraad overlegt regelmatig met de vrijwilligers om te vernemen wat hen bezighoudt, wat hen motiveert, wat ze lastig vinden in hun werkzaamheden en welke ideeën ze hebben om de uitvoering van hun taken te verbeteren. De uitkomsten van deze contacten brengt de vrijwilligersraad in bij het overleg met de directeur.
  • De vrijwilligersraad kan optreden als raadgever en klankbord voor de directeur: advisering op basis van kennis en expertise en informatie van overleg met de vrijwilligers. Dit kan als reactie op geluiden die de vrijwilligersraad opvangt uit de kring van de vrijwilligers, op eigen initiatief van de vrijwilligersraad of als reactie op een vraag van de directeur.
  • De vrijwilligersraad overlegt met de directeur rond voorgenomen besluiten t.a.v. vrijwilligers. Het overleg beoogt de instemming van de vrijwilligersraad. Het uitgangspunt van de vrijwilligersraad is dat het handelen van de raad een toegevoegde waarde heeft voor de bibliotheek en het functioneren daarin van de vrijwilligers. De vrijwilligersraad is daarin de ‘critical friend’ van de directeur. In de manier van werken uit zich dat door het stellen van vragen aan de directeur over de verschillende facetten van de strategie en de uitvoering daarvan en de gevolgen voor de vrijwilligers.

Contact

  • Heb je een idee, een wens of ben je kritisch over iets? Schroom niet en stuur een bericht aan de Vrijwilligersraad via e-mail: .